Składki członkowskie

Konto bankowe do opłacenia składek członkowskich:

0 Główne 45 1750 0012 0000 0000 3891 7633 MKS Pogoń Prudnik
1 Seniorzy 04 1750 0012 0000 0000 3891 7692 W. Sierakowski
2 Juniorzy Starsi A1 14 1750 0012 0000 0000 3891 7803 A. Nowacki
3 Juniorzy Młodsi B1 17 1750 0012 0000 0000 3891 7749 Brak drużyny
4 Trampkarze C1 - Gr. Biała 17 1750 0012 0000 0000 3891 7846 J. Strzelecki
5 Trampkarze C1 - Gr. Niebieska 17 1750 0012 0000 0000 3891 7943 M. Półchłopek
6 Młodzicy D1 - Gr. Biała 20 1750 0012 0000 0000 3891 7889 R. Goliński od 06.2018
7 Młodzicy D1 - Gr. Niebieska 23 1750 0012 0000 0000 3891 7641 P. Rudolf
8 Młodzicy D1 - Gr. Czerwona 26 1750 0012 0000 0000 3891 7684 W. Bedryj
9 Orlicy - Rocznik 2009 26 1750 0012 0000 0000 3891 7781 I. Licznar
10 Żaki Gr. Biała 39 1750 0012 0000 0000 3891 7838 Mariusz Półchłopek
11 Skrzaty Gr. Biała 48 1750 0012 0000 0000 3891 7676

Deklaracje członkowskie do pobrania (PDF):

DEKLARACJA CZŁONKA ZWYCZAJNEGO | DEKLARACJA CZŁONKA WSPIERAJĄCEGO

Deklaracje należy wypełnić, podpisać oraz przekazać Zarządowi Stowarzyszenia lub wysłać na adres:
MKS Pogoń Prudnik
ul. Kolejowa 7, 48-200 Prudnik 

Regulamin Opłacania Składek Członkowskich

Miejski Klub Sportowy Pogoń Prudnik

Rozdział I - Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Regulamin określa tryb, terminy, sposób i warunki opłacania składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Miejski Klub Sportowy Pogoń Prudnik.

 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

  1. Stowarzyszeniu - należy przez to rozumieć Miejski Klub Sportowy Pogoń Prudnik.

  2. Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd MKS Pogoń Prudnik.

  3. Składce - należy przez to rozumieć składkę członkowską.

  4. Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Opłacania Składek Członkowskich Stowarzyszenia Miejski Klub Sportowy Pogoń Prudnik.

 3. Regulamin uchwala Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

§ 2

 1. Regularne opłacanie składek należy do podstawowych obowiązków statutowych członka Stowarzyszenia.

 2. Wysokość składki ustala Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w drodze uchwały.

 3. Dokumentację związaną z opłacaniem składek prowadzi Skarbnik Stowarzyszenia.

Rozdział II – Wysokość i sposób płatności składek członkowskich

§ 3

 1. Członek Zwyczajny i Wspierający Stowarzyszenia określa wysokość składek w Deklaracji członkostwa.

 2. Wysokość miesięcznej składki członkowskiej Członka Zwyczajnego wynosi:

 1. Składka Podstawowa: 10,00 zł słownie: dziesięć złotych

 2. Składka Premium: 20,00 zł słownie: dwadzieścia złotych

 3. Składka Biało-Niebieska: 50,00 zł słownie: pięćdziesiąt złotych

 1. Wysokość miesięcznej składki członkowskiej Członka Wspierającego wynosi:

 1. Składka Podstawowa: 70,00 zł słownie: siedemdziesiąt złotych

 2. Składka Premium: 100,00 zł słownie: sto złotych

 3. Składka Biało-Niebieska: 150,00 zł słownie: sto pięćdziesiąt złotych

 1. Członkowie Honorowi Stowarzyszenia zwolnieni są z opłacania składek, zgodnie z § 11 pkt. 3 Statutu Stowarzyszenia.

 2. Termin opłacania składek:

  1. Za cały rok z góry w pierwszym miesiącu bieżącego roku, lub w pierwszym miesiącu przystąpienia do członkostwa w Stowarzyszeniu.

  2. Kwartalnie do 20 dnia pierwszego miesiąca, każdego kwartału za bieżący kwartał

 • Do 20 stycznia za kwartał I.

 • Do 20 kwietnia za kwartał II.

 • Do 20 lipca za kwartał III.

 • Do 20 października za kwartał IV.

  1. Miesięcznie do 20 każdego dnia miesiąca, za bieżący miesiąc.

 1. Sposoby opłacania składek:

  1. Przelewem na konto bankowe Stowarzyszenia MKS Pogoń Prudnik.

  2. Gotówką Skarbikowi Stowarzyszenia MKS Pogoń Prudnik.

 2. Dokumentem potwierdzającym uiszczenie składki jest dowód wpłaty, zawierający w tytule wpłaty, co najmniej:

  1. Imię i nazwisko lub nazwa członka, którego składka dotyczy.

  2. Okres, za który składka jest opłacana.

 3. W przypadku braku wskazania przez wpłacającego danych określonych w § 3 pkt. 7, umożliwiających identyfikację członka, którego składka dotyczy, wpłatę pozostawia się do wyjaśnienia, zaś składkę traktuje się, jako nieopłaconą.

§ 4

 1. Obowiązek opłacenia składki rocznej w pełnej wysokości spoczywa na tych członkach, którzy zostali przyjęci do Stowarzyszenia do 30 czerwca danego roku kalendarzowego.

 2. Członkowie, którzy zostali przyjęci w poczet członków Stowarzyszenia w terminie od 1 lipca do 31 grudnia, płacą połowę wysokości składki rocznej.

 3. Nowo przyjęci członkowie mają obowiązek wpłacenia składki w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu do Stowarzyszenia.

§ 5

 1. W wyjątkowych sytuacjach członek Stowarzyszenia może wystąpić do Zarządu z pisemnie umotywowanym wnioskiem o opłacenie składki w innym terminie, niż wskazany w regulaminie lub o zgodę na spłatę zadłużenia w ratach.

 2. Zarząd podejmuje decyzję w formie uchwały, czy i na jakich zasadach prośba członka Stowarzyszenia zostanie uwzględniona.

 3. Opłata składki w innym terminie lub spłata zadłużenia w ratach nie zwalnia z obowiązku terminowego opłacania bieżących składek zgodnie z ustaleniami niniejszego regulaminu.

 4. W sytuacjach losowych członka mających wpływ na możliwość uiszczenia składki Zarząd może podjąć uchwałę o zawieszeniu obowiązku uiszczania składki.

Rozdział III – Korzyści Członka Stowarzyszenia z opłacania składek członkowskich

§ 6

  1. Korzyści Członka Zwyczajnego Stowarzyszenia z opłacania składek członkowskich określa Pakiet Członkowski – Członek Zwyczajny, który jest załącznikiem do niniejszego regulaminu.

  2. Korzyści Członka Wspierającego Stowarzyszenia z opłacania składek członkowskich określa Pakiet Członkowski – Członek Wspierający, który jest załącznikiem do niniejszego regulaminu.

Rozdział IV – Ewidencja składek członkowskich

§ 7

 1. Ewidencja Składek prowadzona przez osobę wskazaną w §2 pkt. 3 jest wyłączną podstawą do określenia praw i obowiązków członka Stowarzyszenia w sprawach składkowych.

 2. Na podstawie prowadzonej Ewidencji Składek Stowarzyszenia, osoba wskazana w §2 pkt. 3 sporządza wykazy członków Stowarzyszenia, którzy uiścili składkę, ze wskazaniem okresu, za który składka została zapłacona.

 3. Członek ma prawo zwrócić się do Zarządu o sprawdzenie prawidłowości sporządzenia jego ewidencji składek.

 4. Zarząd ma obowiązek ustosunkowania się do zastrzeżeń w terminie 30 dni od daty zgłoszenia.

 5. W sytuacjach losowych członka mających wpływ na możliwość uiszczenia składki Zarząd może podjąć uchwałę o zawieszeniu obowiązku uiszczania składki.

Rozdział V – Rodzaje składek członkowskich i sposoby ich ustalania

§ 8

 1. Rozróżnia się następujące rodzaje składek:

  1. Składka Członka Zwyczajnego.

 • Składka Podstawowa: 10,00 zł słownie: dziesięć złotych

 • Składka Premium: 20,00 zł słownie: dwadzieścia złotych

 • Składka Biało-Niebieska: 50,00 zł słownie: pięćdziesiąt złotych

  1. Składka Członka Wspierającego.

 • Składka Podstawowa: 70,00 zł słownie: siedemdziesiąt złotych

 • Składka Premium: 100,00 zł słownie: sto złotych

 • Składka Biało-Niebieska: 150,00 zł słownie: sto pięćdziesiąt złotych

 1. Członkowie Honorowi PSDZ są zwolnieni z płacenia składek.

§ 9

 1. Wysokość składek dla Członków Stowarzyszenia jest ustalana:

  1. Corocznie.

  2. Na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

  3. W drodze uchwały.

  4. W głosowaniu jawnym.

Rozdział VI – Konsekwencje nieopłacania składek

§ 10

 1. Nieusprawiedliwione zaleganie z opłatą składek przez okres przekraczający 6 miesięcy stanowi podstawę wykluczenia z Stowarzyszenia, przez Zarząd, członka Stowarzyszenia.

 2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu, z tytułu zalegania z opłatą składek przysługuje odwołanie:

 1. Do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,

 2. W terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały,

 3. Rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

 1. Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w sprawie odwołania od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu, z tytułu zalegania z opłatą składek jest ostateczna.

§ 11

 1. Członek PSDZ usunięty ze Stowarzyszenia z powodu nieopłacania składek może starać się o ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia, po uiszczeniu zadłużenia powstałego do daty jego wykluczenia z tytułu zalegania z opłatą składek.

 2. Warunkiem ponownego przyjęcia do PSDZ jest uiszczenie zadłużenia powstałego do daty jego wykluczenia z tytułu zaleganie z opłatą składek.

Rozdział VI – Przepisy końcowe

§ 12

 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd kierując się obowiązującymi przepisami prawa, statutem oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości