Statut

Statut Stowarzyszenia

Miejski Klub Sportowy Pogoń Prudnik

Rozdział I - Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Miejski Klub Sportowy Pogoń Prudnik”, zwane dalej Stowarzyszeniem.

Stowarzyszenie może używać skrótu: MKS Pogoń Prudnik.

 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

 2. Siedzibą Stowarzyszenia i jego władz jest miasto Prudnik.

 3. Barwami klubu są kolory: biało – niebieskie.

 4. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

 5. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego statutu.

§ 2

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności teren Powiatu Prudnickiego.

 2. Stowarzyszenie może być członkiem polskich i międzynarodowych organizacji o takim samym lub podobnym profilu działania. Może współpracować z innymi organizacjami i instytucjami dla realizacji celów statutowych.

 3. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na dobrowolnej pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Rozdział II - Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 3

Celami Stowarzyszenia są:

 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród ogółu społeczności lokalnej, również wśród młodzieży.

 2. Promocja aktywnego i zdrowego trybu życia.

 3. Upowszechnianie wiedzy i kształtowanie postaw społecznych sprzyjających aktywnemu spędzaniu czasu.

 4. Krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania sportu, w szczególności piłki nożnej.

 5. Organizacja turniejów sportowych w wielu dyscyplinach dla różnych grup wiekowych i społecznych.

 6. Organizacja wszelkiego rodzaju imprez, w tym również charytatywnych.

§ 4

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez nieodpłatną działalność pożytku publicznego polegającą na:

 1. Upowszechnianiu rekreacji ruchowej i sportu.

 2. Prowadzeniu szkoleń sportowych.

 3. Organizowaniu imprez i zawodów sportowych.

 4. Planowaniu i organizowaniu życia sportowego członków stowarzyszenia, społeczności lokalnej w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe.

 5. Prowadzenia zajęć sportowych z piłki nożnej.

 6. Współpracy z instytucjami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi zainteresowanymi działalnością stowarzyszenia poprzez realizację przedsięwzięć sportowych.

Rozdział III - Członkowie Stowarzyszenia

§ 5

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 6

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Członków zwyczajnych.

 2. Członków wspierających.

 3. Członków honorowych.

§ 7

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące kryteria:

  1. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

  2. Korzysta w pełni z praw publicznych.

  3. Utożsamia się z celami statutowymi i deklaruje chęć ich realizacji.

  4. Złoży pisemną deklarację członkowską.

 2. Członkiem zwyczajnym staje się po zaakceptowaniu złożonej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

 3. Członkiem zwyczajnym może być również małoletni w wieku od 16 do 18 lat mający ograniczona zdolność do czynności prawnych. Nie przysługuje mu jednak czynne oraz bierne prawo wyborcze.

 4. Członkiem zwyczajnym może być także małoletni poniżej 16 roku życia za zgodą przedstawiciela ustawowego. Nie przysługuje mu czynne oraz bierne prawo wyborcze.

§ 8

Członek zwyczajny stowarzyszenia zobowiązany jest do:

 1. Przestrzegania postanowień statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

 2. Regularnego opłacania składek członkowskich, zgodnie z ustaloną przez Zarząd Stowarzyszenia wysokością składki.

 3. Aktywnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia oraz przyczyniania się do realizacji jego celów.

 4. Dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

§ 9

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. Czynnego oraz biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

 2. Uczestnictwa w spotkaniach, imprezach oraz innych działaniach wynikających z realizacji celów Stowarzyszenia.

 3. Zgłaszania wniosków, dotyczących działalności Stowarzyszenia.

§ 10

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

 2. Członkiem wspierającym staje się, po złożeniu pisemnej deklaracji, z określeniem rodzaju
  i zasad wsparcia, na podstawie uchwały Zarządu.

 3. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 11

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność oraz rozwój Stowarzyszenia.

 2. Członek honorowy jest przyjmowany przez Walne Zebranie Członków na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

 3. Członek honorowy jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.

§ 12

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w zebraniach członków, jak i władz Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 13

 1. Utrata członkostwa następuje na skutek:

  1. Pisemnej rezygnacji złożonej do Zarządu Stowarzyszenia.

  2. Wykluczenia przez Zarząd, z powodu:

 • Naruszania zasad statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia.

 • Notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia.

 • Nie płacenia składek przez okres 3 miesięcy.

 • Działania na szkodę Stowarzyszenia - na pisemny wniosek, co najmniej trzech członków Stowarzyszenia.

 • Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.

 • Śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

 1. Uchwałę o skreśleniu z listy członków podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. Przed jej podjęciem umożliwi członkowi Stowarzyszenia złożenie wyjaśnień.

§ 14

 1. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie, w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział IV - Wyróżnienia i kary

§ 15

 1. Za wzorowe wykonywanie obowiązków, pracę na rzecz rozwoju Stowarzyszenia, a także osiągnięcia sportowe członkowie Stowarzyszenia mogą otrzymać następujące wyróżnienia:

  1. Pochwałę ustną lub pisemną.

  2. Nagrodę rzeczową.

 2. Wyróżnienie przyznaje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie uchwały.

§ 16

 1. Za naruszenie zasad statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia Zarząd Stowarzyszenia może nałożyć na członka Stowarzyszenia następujące kary:

  1. Pisemne bądź ustne zwrócenie uwagi.

  2. Pisemne ostrzeżenie.

  3. Naganę.

 2. Nałożenie kary następuje na podstawie uchwały Zarządu.

 3. Nagrody i kary nakłada Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek trenera z poszczególnej sekcji wiekowej.

Rozdział V - Władze Stowarzyszenia

§ 17

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

  1. Walne Zebranie Członków.

  2. Zarząd Stowarzyszenia.

  3. Komisja Rewizyjna.

§ 18

 1. Członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków biorących udział w Walnym Zebraniu, chyba, że Walne Zebranie podejmie uchwałę o głosowaniu tajnym.

 2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata.

 3. W przypadku ustąpienia lub wykluczenia członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, ich skład może zostać uzupełniony o osobę, która w drodze wyborów uzupełniających na zasadach opisanych w §18 pkt. 1 uzyska największą ilość głosów. W tym celu Zarząd zobligowany jest do zwołania Walnego Zebrania Członków.

§ 19

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

  1. Członkowie zwyczajni.

  2. Członkowie wspierający i honorowi z głosem doradczym.

 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 20

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia, nie później niż do 30 kwietnia każdego roku. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 10 dni przed terminem zebrania. W przypadku braku wymaganej ilości członków na zebraniu, zwołuje się zebranie w drugim terminie, nie później niż w ciągu miesiąca od pierwszego terminu Walnego Zebrania. Uchwały zostają podjęte wówczas bez względu na quorum.

 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie. Zwoływane jest przez Zarząd:

  1. Z inicjatywy własnej Zarządu Stowarzyszenia.

  2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej.

  3. Na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno się odbyć nie później niż przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku.

§ 21

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania należą:

    1. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia, poprzez uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej jego działalności.

    2. Wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia, za wyjątkiem Prezydium Zarządu.

    3. Uchwalanie statutu i jego zmian.

    4. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.

    5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.

    6. Uchwalanie wysokości składek członkowskich.

    7. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego.

    8. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze.

    9. Rozpatrywanie odwołania od uchwał Zarządu.

    10. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

    11. Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

    12. Ustalenie liczby członków Zarządu Stowarzyszenia.

 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków Stowarzyszenia. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania, który wybierany jest po otwarciu go przez Prezesa Stowarzyszenia.

§ 22

 1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

 2. Zarząd wybierany jest w głosowaniu jawnym przez Walne Zebranie Członków spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia.

 3. Zarząd składa się do 10 osób – stosownie do uchwały Walnego Zebrania Członków. Na pierwszym posiedzeniu, Zarząd wybiera prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza oraz skarbnika, którzy razem stanowią Prezydium Zarządu.

 4. Prezydium Zarządu kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu podejmując decyzje w bieżących sprawach niecierpiących zwłoki. Prezydium Zarządu zwoływane jest przez Prezesa Zarządu w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na miesiąc.

 5. Nie można pełnić jednocześnie funkcji członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu.

 7. Uchwały Zarządu oraz Prezydium Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków.

 8. Członek Zarządu nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 23

 1. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należą:

    1. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia.

    2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.

    3. Sporządzanie planów działania i budżetu.

    4. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.

    5. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich.

    6. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

    7. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.

    8. Składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia.

§ 24

 1. Komisja Rewizyjna jest organem powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zebranie w głosowaniu jawnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia.

 3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona przewodniczącego.

 4. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności pełnego składu Komisji.

 5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

§ 25

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

    1. Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia pod względem celowości, prawidłowości i zgodności z obowiązującymi przepisami, postanowieniami statutu oraz uchwałami Walnego Zebrania.

    2. Składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków.

    3. Prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu.

    4. Składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia.

    5. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 26

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 1. Nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

 2. Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 3. Nie mogą otrzymywać wynagrodzenia z tytułu członkowska w Komisji.

§ 27

 1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie w terminie jednego miesiąca wyborów na nieobsadzone stanowisko.

 2. W celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków w terminie 14 dni od zaistnienia braku w składzie władz.

Rozdział VI - Sekcja sportowa

§ 28

 1. W Stowarzyszeniu działa wiele sekcji sportowych w różnych kategoriach wiekowych, dzieci, młodzieży, seniorów i oldbojów i innych grup społecznych.

 2. Zarząd Stowarzyszenia powołuje każdą sekcję wiekową oraz trenera dla każdej z sekcji, po złożeniu takiej propozycji przez zainteresowanego posiadającego stosowne uprawnienia w zakresie szkolenia.

Rozdział VII - Majątek Stowarzyszenia

§ 29

 1. W skład majątku stowarzyszenia wchodzą:

 1. Składki członkowskie.

 2. Darowizny, spadki i zapisy.

 3. Dotacje, subwencje, udziały.

 4. Środki pochodzące z ofiarności publicznej oraz sponsoringu.

 5. Własna działalność stowarzyszenia.

 6. Inne źródła.

§ 30

 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 2. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych.

 3. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

 4. Cały dochód stowarzyszenia przeznaczony jest na cele statutowe.

§ 31

 1. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

 2. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

 3. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub Wiceprezesa.

§ 32

 1. W Stowarzyszeniu obowiązuje zakaz:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

 2. Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

 3. Wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

 4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VII - Przepisy końcowe

§ 33

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

 3. Likwidatorami są członkowie Zarządu, jeżeli Walne Zebranie nie wyznaczy innych likwidatorów.

§ 34

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości